बेलपत्र  (बेलाची पाने )

बेलफळ 

गंगाजल

शमी चे पान

दूध

धतुरा फुल आणि फळ 

रुद्राक्ष 

रुई चे फुल 

भांग 

चंदन

भस्म